This site uses cookies to deliver our services and to show you relevant ads and presentations. By clicking on "Accept", you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Policy , and our Terms of Use.
X

Download Toxoplazmoza v tehotenstvi PowerPoint Presentation


Login   OR  Register
X


Iframe embed code :Presentation url :

X

Description :

Available Toxoplazmoza v tehotenstvi powerpoint presentation for free download which is uploaded by search an active user in belonging ppt presentation Health & Wellness category.

Tags :

Toxoplazmoza v tehotenstvi

Home / Health & Wellness / Health & Wellness Presentations / Toxoplazmoza v tehotenstvi PowerPoint Presentation

Toxoplazmoza v tehotenstvi PowerPoint Presentation

Ppt Presentation Embed Code   Zoom Ppt Presentation

About This Presentation


Description : Available Toxoplazmoza v tehotenstvi powerpoint presentation for free download which is uploaded by ... Read More

Tags : Toxoplazmoza v tehotenstvi

Published on : Mar 14, 2014
Views : 436 | Downloads : 0


Download Now

Share on Social Media

             

PowerPoint is the world's most popular presentation software which can let you create professional Toxoplazmoza v tehotenstvi powerpoint presentation easily and in no time. This helps you give your presentation on Toxoplazmoza v tehotenstvi in a conference, a school lecture, a business proposal, in a webinar and business and professional representations.

The uploader spent his/her valuable time to create this Toxoplazmoza v tehotenstvi powerpoint presentation slides, to share his/her useful content with the world. This ppt presentation uploaded by onlinesearch in this Health & Wellness category is available for free download,and can be used according to your industries like finance, marketing, education, health and many more.

SlidesFinder.com provides a platform to marketers, presenters and educationists along with being the preferred search engine for professional PowerPoint presentations on the Internet to upload their Toxoplazmoza v tehotenstvi ppt presentation slides to help them BUILD THEIR CROWD!!

User Presentation
Related Presentation
Free PowerPoint Templates
Slide 1 - Toxoplazmóza v těhotenství MUDr. Jan Všetička Soukromá genetická ambulance Kafkova 8, 0strava 1
Slide 2 - Úvod U infekce vyvolané parazitem Toxoplasma gondii zůstává přes velký pokrok mnoho nejasností. Zvlášť problematické a často konfliktní jsou názory na toxoplazmózu v těhotenství. Cílem práce je shrnout současný stav poznatků o toxoplazmóze v těhotenství.
Slide 3 - Toxoplasma gondii Srpkovitý protozoon, asi 6 um velký, třída Sporozoa, podtřída Coccidia. Intracelulární rozmnožování. Sexuální rozmnožování probíhá výlučně v buňkách střevní sliznice kočkovitých šelem (zjištěno v r. 1969). Ty vylučují stolicí tzv. oocysty obsahující sporozoity. Jsou životaschopné v zevním prostředí až 18 měsíců (hlavně v půdě).
Slide 4 - Toxoplasma gondii Rezervoárem infekce jsou pak zvířata a ptáci, kteří jsou infikováni oocystami z půdy. Zjištěno téměř u všech druhů domácích, hospodářských a divokých zvířat a ptáků (touto cestou jsou zpětně infikovány rovněž kočky samotné). Při primární infekci těchto zvířat (i člověka) probíhá nepohlavní cyklus, kdy dojde k rychlému rozmnožování tzv. tachyzoitů (dělí se každé 4-6 hodin, později rozpad hostitelské buňky a fagocytoza další buňkou a transport krevním a lymfatickým systémem).
Slide 5 - Toxoplasma gondii Ve tkáních (nejčastěji CNS a skeletálním, hladkém a srdečním svalstvu) se pak tvoří tkáňové cysty, ve kterých se tachyzoity mění v tzv. bradyzoity (spouštěče této změny zatím nejsou známé).
Slide 6 - Toxoplasma gondii Člověk se může nakazit per os příjmem bradyzoitů z tkáňových cyst nebo sporozoitů z oocyst. Ty se začnou množit ve střevním epitelu a jsou pak roznášeny hematogenně nebo lymfogenně. Po akutní fázi infekce parazit nehyne, ale persistuje bezpříznakově ve formě tkáňových cyst po desetiletí (latentní toxoplazmóza) – imunologická rovnováha mezi parazitem a hostitelem. Reaktivace s novou parazitémií je pouze v případě těžkého defektu celulární imunity (ca, AIDS).
Slide 7 - Epidemiologie Nákaza oocystami od domácích koček je velmi vzácná. Jednak je velmi malý počet nakažených zvířat (1 – 6,5%), jednak kočka má oocysty pouze ve stolici a ne na srsti. „Od koček je možné se nakazit jedině tím, že budeme jíst jejich maso“. Nákaza oocystami z půdy je častější – práce na zahrádce bez rukavic, nemytá zelenina apod. Nejčastější je nákaza tkáňovými cystami z nedostatečně tepelně zpracovaného masa nebo nedostatečnou hygienou v kuchyni. Cysty obsahují všechny běžné druhy masa vč. drůbeže a maso divoké zvěře.
Slide 8 - Epidemiologie Prevalence infekce T.g. závisí od mnoha faktorů a podle přehledů se velmi liší (od 8 do 84%). Hlavní vliv mají stravovací zvyklosti (syrové nebo nedostatečně tepelně zpracované maso) a věk. Prevalence je vyšší ve vesnických oblastech než ve městech. U žen ve věku 15 – 44 let je udávána prevalence asi 15-25% - většina těhotných je k infekci vnímavá.
Slide 9 - Transplacentární infekce Diaplacentární přenos během akutní toxoplazmózy v těhotenství, buď přímo při parazitémii, nebo nepřímo přes cysty v placentě. „Fetální inkubační doba“ mezi maternální a fetální infekcí – není přesně známá. Riziko fetální infekce a fetálního poškození se mění s velikostí těhot.: V 1. trimestru je riziko infekce velmi malé (4-15%), hrozí ale těžší postižení (nikdy ale embryopatie!) Ve 2. trimestru je riziko infekce asi 30%, postižení těžší až lehké. Ve 3. trimestru je riziko infekce asi 60%, děti jsou ale při porodu klinicky v pořádku.
Slide 10 - Transplacentární infekce Rozmnožující se parazit působí u plodu zánětlivou reakci s tkáňovými nekrozami, kde později dochází až k tvorbě kalcifikací. V časnější graviditě díky chybění vlastní obranyschopnosti plodu může dojít k masivnímu zmnožení parazita a závažným následkům (encefalitida, hydrocefalus, hepatitis, ascites apod.). V pozdějších fázích těhotenství jsou příznaky mírnější (ložiska v CNS, hydrocefalus) nebo zcela chybí, ale následky se mohou projevit v dětském věku – nejčastěji chorioretinitida.
Slide 11 - Transplacentární infekce Riziko infekce v graviditě je udáváno velmi různě. Německé prameny udávají nejčastěji serokonverzi během těhot. kolem 1%, přičemž riziko infekce plodu je asi 0,3%. Nejvýše 10% infikovaných dětí má v prvním roce života klin. příznaky, zbytek má tzv. primární subklinickou infekci. Existují prospektivní studie, ukazující riziko primoinfekce v graviditě mnohem menší (0,23 na 1000 těhot.) nebo záchyt novorozenců s pozit. IgM menší než očekávaný (100 ze 635000 novorozenců ve studii, pouze 1x neurolog. nález a 4x nález oční).
Slide 12 - Serologická diagnostika Průkazem akutní infkce t. v těhot. je pouze zjištění serokonverze nebo podstatného vzestupu hladiny protilátek. Mezi vzorky by měl být minimálně 3 týdny odstup a musí být vyšetřeny paralelně ve stejné laboratoři. Přítomnost IgG protilátek při negativitě IgM protilátek v prvních 2 trimestrech indikuje chronickou infekci matky bez rizika pro plod, ve 3. trimestru tento nález ale vyžaduje doplnění dalšími testy pro možnost infekce v poč. těhot.
Slide 13 - Serologická diagnostika IgG – tvoří se 1-2 týdny po počátku infekce, vrchol je asi za 6-8 týdnů, pak následuje pokles a většinou persistence po celý život. IgM – objevují se dříve a rychleji klesají, ale u podstatného procenta lidí přetrvávají po léta. Jejich význam pro diagnostiku akutní infekce je tak velmi omezený. Navíc kvalita komerčních kitů velmi kolísá. IgA – citlivější indikátor ak.infekce než IgM, rovněž ale mohou přetrvávat měsíce až roky! IgE – objevují se ještě dřív než IgM a IgA, pro dg.akutní infekce jsou užitečné.
Slide 14 - Diagnostika – další metodiky Avidita protilátek (nejč. IgG) – vysoká u chronické infekce (téměř absolutně vylučuje infekci v posledních 3 měsících), nízká vyžaduje opak. test o 4 měsíce později, protože část lidí s chron.infekcí má protilátky s nízkou aviditou delší dobu. PCR vyšetření – samotné nestačí – vždy v kontextu se serologií! Nedostatečná standardizace, falešně pozitivní i negativní výsledky.
Slide 15 - Prenatální diagnostika Dříve: Kordocentéza s průkazem protilátek IgM event. IgA z krve plodu. Malá citlivost (10 – 60%), vyšší gyn. riziko u KC. Nyní : Amniocentéza a PCR diagnostika z plodové vody. Citlivost asi 97%, riziko AC menší. Doplnění pokusem na zvířeti – časové zdržení.
Slide 16 - Prenatální diagnostika Podmínky p.d.: Infekce musí být delší než 4 týdny Minimálně 16. týden těhotenství, ideálně po 18. týdnu Neměla by předcházet kombinovaná terapie pyrimethamin + sulfadiazin Současně nutná UZ diagnostika. Pokud nejsou nalezeny žádné změny na CNS, je prognoza pro těhot. velmi dobrá.
Slide 17 - Léčba v těhotenství Do 16. týdne: spiramycin – monoterapie. Po 16. týdnu: kombinace pyrimethamin – sulfadiazin – kyselina listová. Neprovedena p.d.: alternace 4 týdny komb. terapie a 4 týdny spiramycin. Pozitivní PCR z VP: alternace 4 týdny komb.terapie a 4 týdny spiramycin. Negativní PCR z VP: jen monoterapie spiramycinem.
Slide 18 - Diagnostika u novorozence IgA a IgM protilátky (IgG procházejí transplacentárně od matky). Přímý průkaz pomocí PCR nebo pokusu na zvířeti. Nespecifické změny v krev.obraze (např. zvýšení T-Memory lymfocytů). Všechny děti žen s prokázanou akutní toxoplazmózou v těhotenství musí být sledovány minimálně 1 rok serologicky a klinicky (UZ hlavičky v novor.věku a v ½ roce, fundoskopie 3x, otoakustické emise 1x v roce věku).
Slide 19 - Léčba po narození – do 1 roku Vrozená toxoplazmóza s klin.příznaky (10%): 6 měsíců komb.terapie, pak alternace po 4 týdnech se spiramycinem. Při přítomnosti známek zánětu prednisolon. Vrozená toxoplazmóza bez klin.příznaků (90%): 6 měsíců komb.terapie, pak alternace 6 týdnů spiramycin a 4 týdny komb.terapie.
Slide 20 - Screening v těhotenství Prováděn v Rakousku a ve Francii, různá schemata: V Rakousku jsou u seronegativních žen doporučeny 3 další testy – nebezpečí nezachycení akutní infekce. Ve Francii jsou seronegativní ženy testovány každý měsíc.
Slide 21 - Screening v těhotenství Problémy: Není zcela jasně doloženo, že záchyt a léčba toxoplazmózy v těhotenství vede ke snížení vrozené toxoplazmózy. Metastudie z r. 1999, shrnující nálezy z 2591 prací zjistila, že pouze 9 prací srovnávalo neléčenou a léčenou těhot.populaci, a žádná z nich nebyla randomizována. Je sníženo riziko následků u dítěte, ale celková incidence kong.toxo. asi není ovlivněna. Stres pro těhotné, ztráty těhotenství jako důsledek invazivní prenat.diagnostiky, zbytečná ukončení těhot. Nízká frekvence serokonverze v těhot.-viz výše. Např. ve Švýcarsku bylo v letech 1995-98 zachyceno pouze 17 jistých případů symptomatické vrozené toxoplazmózy, a jen jedno dítě mělo závažnější problémy.
Slide 22 - Profylaxe Jíst pouze dobře teplotně zpracované maso a masné výrobky. Zeleninu a ovoce před jídlem dobře umýt. Dobře umýt ruce mýdlem zvl.po práci na zahradě, po práci v kuchyni, před jídlem. Koček se těhotné ženy nemusejí bát. Krmit komerčními krmivy. Pokud je kočka v bytě, tak výkaly nechat odstraňovat jinou osobu, a kotec umývat horkou vodou.