This site uses cookies to deliver our services and to show you relevant ads and presentations. By clicking on "Accept", you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Policy , and our Terms of Use.
X

Download Jenter og ADHD-ADHD Norge PowerPoint Presentation


Login   OR  Register
X


Iframe embed code :Presentation url :

X

Description :

Available Jenter og ADHD-ADHD Norge powerpoint presentation for free download which is uploaded by search an active user in belonging ppt presentation Health & Wellness category.

Tags :

Jenter og ADHD-ADHD Norge

Home / Health & Wellness / Health & Wellness Presentations / Jenter og ADHD-ADHD Norge PowerPoint Presentation

Jenter og ADHD-ADHD Norge PowerPoint Presentation

Ppt Presentation Embed Code   Zoom Ppt Presentation

About This Presentation


Description : Available Jenter og ADHD-ADHD Norge powerpoint presentation for free download which is uploaded by s... Read More

Tags : Jenter og ADHD-ADHD Norge

Published on : Mar 14, 2014
Views : 491 | Downloads : 0


Download Now

Share on Social Media

             

PowerPoint is the world's most popular presentation software which can let you create professional Jenter og ADHD-ADHD Norge powerpoint presentation easily and in no time. This helps you give your presentation on Jenter og ADHD-ADHD Norge in a conference, a school lecture, a business proposal, in a webinar and business and professional representations.

The uploader spent his/her valuable time to create this Jenter og ADHD-ADHD Norge powerpoint presentation slides, to share his/her useful content with the world. This ppt presentation uploaded by onlinesearch in this Health & Wellness category is available for free download,and can be used according to your industries like finance, marketing, education, health and many more.

SlidesFinder.com provides a platform to marketers, presenters and educationists along with being the preferred search engine for professional PowerPoint presentations on the Internet to upload their Jenter og ADHD-ADHD Norge ppt presentation slides to help them BUILD THEIR CROWD!!

User Presentation
Related Presentation
Free PowerPoint Templates
Slide 1 - Jenter og ADHD ADHD Norge Vestfold 8 mars 2011 v/Bodil Sjømæling
Slide 2 - Jenter og ADHD Jenter oppdages og diagnostiseres senere og sjeldnere enn gutter (3-1) Jenter har av og til andre symptomer enn gutter(trekker seg unna sosiale situasjoner, melder seg ut) Vanskene til jenter tilskrives oftere andre årsaker enn ADHD (dagdrømmer, fjern, uorganisert, lat, svake evner)
Slide 3 - Jenter og ADHD Jenter med ADHD kan være annerledes enn gutter Det ligger oftere andre forventninger til jenter enn til gutter Jenter kan bruke mye energi på å ”skjerpe” seg og holde tilbake. Har ofte de samme uroen, de samme konsentrasjonsvanskene og den samme impulsiviteten, men det kan se annerledes ut.
Slide 4 - Mulige tegn på ADHD hos jenter Vanskelig for å opprettholde og skifte fokus Lett distraherbar Uorganisert, rotete Glemsom Vanskelig for å fullføre oppgaver Dagdrømmer Sen med å ta inn informasjon og instrukser(kan oppleves som om de ikke hører deg)
Slide 5 - Mulige tegn på ADHD hos jenter Uforsiktig Kommer for sent (svake på å organsiere seg i forhold til tid) Hyper-snakkesalige Verbalt impulsive(plumper ut med ting, avbryter andre) Blir lett stresset, overreagerer
Slide 6 - Mulige tegn på ADHD hos jenter Jenter med vedvarende vanskeligheter på disse områdene over tid bør vurderes for ADHD Hvis det er andre i familie/slekt som viser disse vanskene eller har ADHD øker sjansen for at dette kan være aktuell problemstilling Utelukke andre mulige årsaksforklaringer Iverksette tiltak
Slide 7 - Ulike typer ADHD hos jenter Deler inn i 4 hovedgrupper Ingen er bare den ene gruppen, hovedtype Noen grupper viser symptomer senere i livet Andre grupper typisk tidlig, som hos gutter
Slide 8 - Sjenert, drømmende type Mer uoppmerksomme og distanserte enn typisk hyperaktive og impulsive Blir fort overveldet av for mye støy eller aktivitet, eller av kravene som settes til dem i forhold til å komme i tide eller å gjøre ting på en spesiell måte Reaksjon på dette er mer tilbaketrekning, sitter mer på sidelinjen og betrakter de andres aktivtet Kan virke drømmende og sjenert. For jenter med ADHd er dette en respons på stressituasjoner, og det virker inn på deres fungering. Oppdages sent, viser ikke atferdsproblemer. Blir beskrevet som litt ”fjerne”
Slide 9 - ”Skravlebøtte” Hypersosial Snakker mye og fort Avbryter ofte Hopper fra tema til tema Får mye oppmerksomhet Bruker fort opp venner Sliter med langvarige vennskap Sliter med å høre etter på andres innspill og behov Kan forstyrre i skolesammenheng Har vansker med å holde fokus på skolearbeid og informasjon i timene på skolen Sliter ut foreldre/familie
Slide 10 - ”Guttejenta” Lettest å oppdage Matcher de vanligste symptomene hos gutter og som er gjenkjennende for folk flest Hyperaktiv, høyt og lavt Impulsiv Spenningssøker, tar sjanser Engasjerer seg i fysiske aktiviteter som klatring, fotball Tar sjanser på tross av en forståelse av kjent risiko Kan agere fysisk mot andre jevnaldrende ved opphisselse eller stort engasjement Stor risiko for vansker i ungdomsalder
Slide 11 - ”Moody” Minst vanlige typen Ofte mest frustrerende for omgivelsene Ofte generelt nedstemte, ofte negative Svært vanskelige å gjøre fornøyde Blir liksom aldri fornøyde, positive Insisterende på sære vaner, rutiner Hyppige raserianfall som små barn Begynner lett å gråte for det som for andre ser ut som bagateller eller er uforståelig Svært sårbar, vanskelig å tilfredsstille Opplever ofte å ikke bli forstått og selv forstå
Slide 12 - Oppsummering Hvis diagnose blir satt, kan ulike tiltak settes effektivt inn: Ofte er anerkjennelse av vanskene et stort skritt på veien til å få det bedre, både for barnet/ungdommen og familien. Atferdsregulerende teknikker Strategier for organisering av seg selv og oppgaver/skolearbeid (eksekutive funksjoner) Medisinutprøving Rådgiving Støtte
Slide 13 - Utfordringer i ungdomsalder Eksekutive funksjoner (skole, hjemme) Biologiske forandringer/hormonelle endringer Sårbarhet sosialt (alkohol, sex, rus) Sårbarhet psykiske vansker(depresjon, labilitet)
Slide 14 - Eksekutive funksjoner Sjefssystemet for hjernens funksjoner/oppgaver Funksjoner som jobber sammen for å hjelpe oss til å organisere og gjennomføre de mange oppgavene i dagliglivet Vansker her kan gå utover funksjoner som planlegging, organisering, prioritering, oppmerksomhet mot og hukommelse for detaljer, samt kontrollering /regulering av emosjonelle reaksjoner
Slide 15 - Eksekutive funksjoner Personer med ADHD har ofte vansker med eksekutive funksjoner Dette blir ofte mer utfordrende jo eldre man blir og jo mer sammensatte oppgavene og forventningene blir Særlig i ungdomsalder er det utfordrende, da kravene øker og selvfølelsen er sårbar og ofte knyttet til mestring på disse områdene
Slide 16 - Eksekutive funksjoner AKTIVERING: Organisering, prioritering og komme i gang: Vansker med å organisere skolemateriell Vansker medskille mellom vesentlig og uvesentlig informasjon Vansker med forberede og planlegge for kommende hendelser Estimere tid/tidsbruk Vansker med å komme i gang med oppgaver
Slide 17 - Eksekutive funksjoner FOKUS: Fokusering, opprettholde fokus/oppmerksomhet og skifte fokus/oppmerksomhet: Lett distraherbar, mister vesentlig informasjon Distraheres ikke bare av støy og aktivitet rundt seg men også av egne tanker Sliter med å skifte fokus og oppmerksomhet, blir hengende ved det de holdt på med.
Slide 18 - Eksekutive funksjoner ENERGI, INNSATS: Regulere årvåkenhet, utholdenhet, tempo: Kan ofte bli trøtt og slite med å holde seg våken i skolesituasjon, særlig hvis motivasjon og interesse for tema er lavt Klarer ikke å opprettholde årvåkenhet, er ikke egentlig trøtt Kan trenge lenger tid på å ta inn informasjon og bearbeide den Noen gjør dette veldig sent, andre klarer ikke å sette ned tempo for å ta inn
Slide 19 - Eksekutive funksjoner EMOSJONER: Kan ha lav toleranse for frustrasjoner Ekstremt var for kritikk Vanskelige følelser kan bli overveldende og reaksjoner kan bli veldig intense
Slide 20 - Eksekutive funksjoner MINNE: Arbeidsminnet vårt holder oppe fakta og kunnskap mens vi løser et problem eller utfører en oppgave/aktivitet Hjelper til å holde på informasjonen lenge nok til at personen kan bruke den umiddelbart, fokusere på en oppgave og huske hva som skal gjøres etterpå Vansker med å huske og følge lærers instruksjoner,memorere og gjenkalle fakta (matte, språk), hente informasjon når man trenger det
Slide 21 - Eksekutive funksjoner AKTIVERING: Monitorering og selv-reguleringsferdigheter Regulere atferd og atferdsuttrykk Hemme impulser (tenke seg om før handling) Overfokuserer/oversensitiv på andres reaksjoner, trekker seg, vansker med sosial interaksjon
Slide 22 - Vansker i ungdomsalder hos jenter med ADHD Vanlige ungdomsproblemer blir forsterket og potensielt mer alvorlige hos jenter med ADHD Hyppigere alvorlige problemer enn andre jenter Økt sårbarhet hvis vanskene ikke er diagnostisert
Slide 23 - Vansker i ungdomsalder hos jenter med ADHD Sosialt press, føler seg annerledes enn andre jenter. Økt press på å føle seg akseptert av andre jenter, passe inn Kan øke risiko for farlig og selvdestruktiv atferd i håp om å bli mer akseptert Lav selvfølelse, viktig med støtte og omsorg fra familien Følelsen av å bli avvist eller ikke helt inkludert av jevnaldrende jenter er svært ødeleggende for selvfølelse langt oppover i livet videre Sårbarhet for depresjon
Slide 24 - Vansker i ungdomsalder hos jenter med ADHD Klarer ikke å møte/matche sosiale forventninger Jenter forventes å se pene ut, være tiltrekkende, passe kontrollerte og avventende, sensitive for andres følelser og kunne omgås andre på en mer og mer voksenlignende måte Massive utfordringer for jentene Angstskapende, kan utvikle spiseforstyrrelser og annen tvangslignende atferd for å matche kravene, samtidig slite med å holde orden på rommet og alle tingene som trengs for å matche disse kravene
Slide 25 - Vansker i ungdomsalder hos jenter med ADHD Emosjonell ubalanse, forsterket hos disse jentene. Overreagerer, opp-og nedturer omhverandre,føler seg ofte svært såret, tråkket på, ikke ønsket osv.. Dramatiserer, men er fort tilbake i slag, krevende for familien Grunnlaget for depresjon hos voksne kvinner med ADHD legges ofte i ungdomsalder. Mange unge jenter diagnostiseres og behandles for depresjon mens ADHD problematikken ikke blir sett og forblir ubehandlet.
Slide 26 - Vansker i ungdomsalder hos jenter med ADHD Økende krav om å ”bli voksen” Justere sine forventninger som foreldre, gi de litt tid Akademiske krav øker, samt det å foreta valg for fremtiden Seksuell atferd, sårbarhet for tidligere debut og ikke-ønskede svangerskap, flere partnere enn ønskelig tidlig Henger tett sammen med lav selvfølelse, spenningssøking, impulsivitet og ønske om sosial aksept.Misforstår hva som gir aksept, status. Rusproblematikk, debuterer ofte tidlig med alkohol, gir avslapning, roer ned tankekaos i korte perioder
Slide 27 - Hva gjør vi? Tidlig oppmerksomhet på vansker som er beskrevet Tidlig identifisering av vanskene Tilrettelegging i skole og fritid Støtte og hjelp til familien Informasjon til de som trenger det Deltagelse i nettverk av jenter med samme type utfordringer Være spesielt oppmerksomme inn i pubertet, sike nettverk, fritidsaktiviteter Fokus på pms og eventuell medisinering, tettere oppfølging enn vanlig Redusere risiko for depresjon og angst
Slide 28 - Hva gjør vi? Redusere risikofylt seksualisert atferd Redusere risiko for rusmisbruk, overdrevent alkoholbruk Lære å leve godt med vanskene og se styrkene Bygge struktur Selvstendighet, planlegging av veien inn i voksenliv og mer selvstendighet Hjelp til gode valg i forhold til utdanning, ta seg god tid og støttes i å kunne velge feil, ta nye valg