X

Download ADHD-DAMP PowerPoint Presentation


Login   OR  Register
X

Share page  Preview

               
Home / Health & Wellness / Health & Wellness Presentations / ADHD-DAMP PowerPoint Presentation

ADHD-DAMP PowerPoint Presentation

onlinesearch By : onlinesearch

On : Mar 14, 2014

In : Health & Wellness

Embed :
639
views

0
downloads
Login / Signup - with account for


 • → Make favorite
 • → Flag as inappropriate
 • → Download Presentation
 • → Share Presentation
 • Slide 1 - ADHD/DAMP hos børn, unge og voksne Per Hove Thomsen professor, overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov
 • Slide 2 - pensive How to recognize the moods of an Irish setter Larson angry
 • Slide 3 - „ADHD”: Hvorfor væsentligt at beskæftige sig med? Antal? 1-4% af alle børn 12% af alle henvisninger til børnepsykiatrien Forløb? Dårligt hos en del Årsagsfaktorer? Behandling: Pædagogisk; stigende forbrug af specialundervisning! Social Medikamentel
 • Slide 4 - MBD: Minimal brain dysfunction DAMP: Disorder of attention, motor control and perception ADHD: Attention deficit hyperactivity disorder HYPERKINETISK FORSTYRRELSE
 • Slide 5 - Diagnostiske kriterier for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse Opmærksomhedsvanskeligheder Hyperaktivitet Impulsivitet Begyndelsesalder før 7 år Optræder i flere forskellige situationer (skole, hjem + us.) Giver betydelige vanskeligheder socialt, skolemæssigt og erhvervsmæssigt Skyldes ikke affektiv lidelse, angsttilstand eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse
 • Slide 6 - ADHD — kernesymptomer Uopmærksomhed Vedholdende opmærksomhed (afslutte en opgave) Selektiv opmærksomhed (overhøre/udelukke stimuli) Delt opmærksomhed (evnen til at skifte fokus) Samtidig opmærksomhed (flere opgaver på en gang) Hyperaktivitet Omkringfarende (løber, klatrer) Urolig på stolen (hænder og fødder, rastløs) Impulsivitet Ikke vente på tur (i en kø) Afbryder andre (verbalt)
 • Slide 7 - Hvorledes diagnosticeres ADHD? Observation fra forældre og lærere Typisk henvises til pædagogisk-psykologisk rådgivning/praktiserende læge Observation fra børnepsykiatrisk/pædiatrisk sygeplejerske/pædagog Børnepsykiatrisk/pædiatrisk undersøgelse (tværfaglig) Netværksmøde, anamnese, funktionsneurologisk undersøgelse, psykologisk test, hjemmebesøg, evt. OPTAX (CPT), diagnostiske instrumenter: SDQ, Conners, Barkley Tværfaglig konference: diagnose og behandling
 • Slide 8 - Årsagsfaktorer Genetiske aspekter Neurobiologiske faktorer Miljømæssige faktorer
 • Slide 9 - ÆTIOLOGIAdfærdsgenetik
 • Slide 10 - ADHD omfatter dysfunktion i et bredt fordelt neuralt netværk Frontallap Striatum Cerebellum Posteriortopmærksom-hedssystem Anteriortopmærksom-hedssystem ÆTIOLOGINeuropsykologi
 • Slide 11 - Impulshæmning (motorisk, kognitiv og emotionel) Planlægning Arbejdshukommelse Flydende sprogfunktion Selektiv og vedvarende opmærksomhed Kognitiv fleksibilitet eller delt opmærksomhed Disse fund er ikke specifikke for ADHD ÆTIOLOGINeuropsykologi – forstyrrelse af eksekutive funktioner
 • Slide 12 - Miljømæssige faktorers betydning Biologisk påvirkning Tilsætningsstoffer (sukker: ikke bekræftet ved kontrollerede undersøgelser) Bly: kan give ADHD-symptomer Graviditets- og fødselskomplikationer: psykisk stress? rygning? alkohol? fødselsvægt, hypoksi? Psykosociale faktorer Disharmoni i familien, social klasse, kriminalitet, psykisk sygdom hos forældrene med påvirkning af psykosocial funktion generelt snarere end specifikt for ADHD
 • Slide 13 - (Hvorfor) Ser vi flere børn med ADHD? Ændrede krav i skolen Løsere familiestruktur Øget krav til „selvforvaltning” Informationssamfund/flimmer, opmærksomhedsskift „Mode” (bredt defineret)
 • Slide 14 - ADHD hos unge og voksne Halvdelen af børn med ADHD har stadig problemer i 20-25-års alderen Anslået 2-4 % af voksne Der ses 3 grupper i voksenalderen en gruppe med få problemer en gruppe, der fortsætter med at have symptomer og tilhørende sociale, emotionelle og arbejdsmæssige problemer en lille gruppe med alvorlig antisocial og/eller psykiatriske problemer
 • Slide 15 - ADHD hos unge og voksne Motorisk overaktivitet og impulsivitet aftager med stigende alder Høj IQ har en positiv indflydelse på udfald Opmærksomhedsvanskeligheder og eksekutive vanskeligheder forbliver og kan med alderen blive et relativt større problem Problem i undersøgelserne, at de diagnostiske kriterier ikke er tilpasset voksne Der er meget få undersøgelser i forhold til kvinder med ADHD
 • Slide 16 - Voksne med ADHDKarakteristika Problemer med: styring opmærksomhed sansemæssig regulering arbejdshukommelse problemløsning styring af tid organisering håndtering af stress
 • Slide 17 - ADHD-interventioner PSYKOEDUKATION FØRST OG FREMMEST Information om konsekvenserne af diagnosen (mundtligt, bøger, pjecer og hjemmesider) Barn, forældre, søskende, andre familiemedlemmer, lærere Psykologisk støtte (inkl. støttegrupper, interessegrupper og forældreorganisationer) og forældretræning, men ineffektiv hvis moderen har ubehandlet ADHD Medicin Specielle uddannelsestiltag i skolen (dysexec syndrom) Lærertræning, små grupper, støtteperson Træning af arbejdshukommelse Fysisk træning Sommetider økonomisk og social støtte til familie Bor et al., 2002; Sonuga-Barke et al., 2002; Klingberg et al., 2004; Taylor et al., 2004
 • Slide 18 - ADHD-medikamenter Centralstimulantia (førstevalgspræparat) Atomoxetin kan være relevant, især ved komorbiditet med angst eller søvnproblemer Til komorbide tilstande: Atypiske neuroleptika ved komorbid voldelig og kaotisk adfærd SSRI (atomoxetin?) ved angst, panik, OCD, depression? Vær opmærksom på risikoen for at provokere eksplosiv adfærd Venlafaxin Melatonin ved søvnproblemer Buspiron ved angst, aggression? Catapressan (TS)
 • Slide 19 - Centralstimulantia Bedst undersøgte medikament i psykiatrien brugt 40+ år; 350+ studier; tusinder af patienter Stimulantia Respons Methylphenidat 77 % + Ritalin IR, SR, LA, Metadat CD, Concerta, Focalin IR & XR Adderall &XR (d-, l-amfetaminer) 76 % + Dexedrin (d-amfetamin) 74 % + Prøvet alle stimulantia 90 % + Virkning hos førskolebørn (få studier) 4-5-årige < 50 %? 2-3-årige < 30 %? Sværere bivirkninger end 6+-årige Virkning hos voksne: 50-60 %
 • Slide 20 - CS: Adfærdsmæssig effekt Øget koncentration og vedholdenhed Mindre impulsivitet og hyperaktivitet Øget arbejdspræstation (~ præcision) Bedre følelsesmæssig kontrol Færre aggressioner og mindre modstand/ODD/CD Bedre til at indordne sig og til at følge regler Bedre arbejdshukommelse og indre sprog Forbedret håndskrift og bevægelseskoordination Forbedret selvværd Færre konflikter med andre Forbedret accept fra og kontakt til kammerater Større forståelse for spillet ved sport Bedre til at køre bil
 • Slide 21 - Methylfenidat/Ritalin Virkningsmekanisme: Øger dopamin-koncentrationen i cellesynapser Virkning efter 20-40 min. Virkningstid: 2-4 timer Ritalin Uno Hurtigt indsættende virkning, høj morgendosis
 • Slide 22 - Methylfenidat – bivirkninger Appetitløshed Søvnproblemer Mavesmerter Tics Tristhed Forhøjet blodtryk
 • Slide 23 - Assessment Points Baseline Early Treatment (3 m) Mid- treatment (9 m) End Treatment (14 m) Follow-up (24 m) Follow-up (36 m) 14-m Treatment Stage 10-m Follow- up After Treatment 22-m Follow- up After Treatment 0 36 24 14 Month Recruitment Screening Diagnosis Random Assignment 579 ADHD Subjects Medication Only 144 Subjects Psychosocial (Behavioral) Treatment Only 144 Subjects Combined Medication & Behavioral Treatment 145 Subjects Community Controls No Treatment from Study Assessed for 24 mo. 146 Subjects Recruitment of LNCG Cohort
 • Slide 24 - Kombineret effekt Adfærdsmæssig intervention kan mindske behovet for medicin. Medicin kan gøre det lettere at implementere et vellykket adfærdsmæssigt program Adfærdsmæssig intervention kan – måske bedre end med medicin - målrettes områder som fx ikke at følge sociale regler. Medicin ser ud til at være mest effektiv til at reducere kernesymptomerne.
 • Slide 25 - MTA-hovedkonklusioner Medicin virksom over tid Medicin mere virksom end CBT Kombineret behandling (medicin + CBT) kun bedre end medicin alene over for undergrupper af børn med ADHD CBT bedre end ”community care” Enkelte kritikpunkter: Medicindosis Intensitet og varighed af CBT Medicin ikke givet alene!
 • Slide 26 - Strattera (atomoxetin) Virkningsmekanisme: Hæmmer genoptagelsen af noradrenalin i synapsespalterne Dosering: 1,2-1,8 mg/kg Gives én/to gange i døgnet. Virker efter ca. 2 døgn. Maksimal virkning efter 4-8 uger.
 • Slide 27 - Strattera (atomoxetin) kan være et godt alternativ ved Manglende effekt af centralstimulantia Compliance-problemer ved centralstimulantia Misbrugsproblemer, misbrugsrisiko ADHD og angst ADHD og Tourettes syndrom Bivirkninger ved centralstimulantia
 • Slide 28 - Farmakologisk behandling af børn og unge med ADHD Centralstimulerende medicin er den mest effektive farmakologiske behandling af ADHD-kernesymptomer Centralstimulerende medicin reducerer aggressivitet, antallet af konflikter med voksne og medfører bedre sociale relationer til kammerater Ved behandling over længere tid bør der af hensyn til compliance overvejende anvendes depotformuleringer Væksten hos børn og unge i behandling med centralstimulerende medicin bør monitoreres med måling af højde og vægt Somatisk undersøgelse Atomoxetin er effektiv i behandlingen af ADHD-kernesymptomer, men med mindre effekt end centralstimulerende medicin.
 • Slide 29 - Førskolebørn Udredning, diagnosticering og behandling af førskolebørn med ADHD er vanskeligere og mindre valid end hos børn i skolealderen, og der skal udvises særlig forsigtighed
 • Slide 30 - Psykologisk behandling af børn og unge med ADHD Forældretræning Forældretræning forbedrer forældrenes opdragelsespraksis og reducerer, i mindre grad, barnets ADHD-kernesymptomer
 • Slide 31 - Multimodal behandling Børn som har ADHD i moderat til svær grad bør som første valg tilbydes farmakologisk behandling. For at opnå optimal effekt skal medicineringen individuelt titreres på basis af informationer om barnet i hjem og skole og derefter omhyggeligt monitoreres over tid. Desuden skal forældrene tilbydes psykoedukative og støttende samtaler Børn med ADHD, som også har adfærdsforstyrrelse, bør tilbydes kombinationen af farmakologisk og adfærdsorienteret behandling
 • Slide 32 - Multimodal behandling, forts. Kombination af farmakologisk og adfærdsorienterede behandlingsformer bør også tilbydes børn med ADHD, hvor farmakologisk behandling har utilstrækkelig effekt, eller hvor der er et uhensigtsmæssigt forældre-barn samspil eller, hvor der er andre psykosociale stressfaktorer Til børn med ADHD, som har en komorbid angst tilstand, bør det overvejes at tilbyde adfærdsorienteret behandling som første valg, suppleret med farmakologisk behandling om nødvendigt Børn med ADHD, som ikke har svære kernesymptomer kan tilbydes adfærdsorienterede behandlingsformer som første valg
 • Slide 33 - Mistrivsel, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder observeret af såvel skole som forældre Relevante pædagogiske/ sociale tiltag Egen læge/speciallæge Udredning og tentativ diagnostisk afklaring: Psykologiske us. Evt. skoleobservation Lærerbeskrivelser Forældrebeskrivelser PPR Bestyrket mistanke om ADHD-problematik Henvisning til BUP Udredning, diagnostik og stillingtagen til behandling (inkl netværksmøde) Afrapportering af undersøgelsesresultater Psykoedukation, rådgivning og vejledning til forældre og netværk Medikamentel/ multimodal/ adfærdsorienteret behandling Behandlingsopfølgning BUP-regi (evt. ved specialiseret ADHD-klinik) Indhentning af informationer om tidligere sygdom, udviklingshistorie m.v. Relevante pædagogiske / sociale tiltag Opfølgning ved egen læge Primær sundhedstjeneste Børne- ungdomspsykiatrien Pædagogisk- psykologisk rådgivning Mistanke om ADHD-problematik
Domino Free PowerPoint Template

Domino

Views : 603

Gym Free PowerPoint Template

Gym

Views : 574

Happy Birthday Free PowerPoint Template

Happy Birthday

Views : 640

Image Sharing Free PowerPoint Template

Image Sharing

Views : 484

Wedding Cake Free PowerPoint Template

Wedding Cake

Views : 845

Puzzle Free PowerPoint Template

Puzzle

Views : 329

Sperm Free PowerPoint Template

Sperm

Views : 876

Parents Free PowerPoint Template

Parents

Views : 442

Airplane Free PowerPoint Template

Airplane

Views : 438

Anniversary Free PowerPoint Template

Anniversary

Views : 614

ECG Heart Beat Free PowerPoint Template

ECG Heart Beat

Views : 1721

Firefighters Free PowerPoint Template

Firefighters

Views : 1323

Piano Free PowerPoint Template

Piano

Views : 628

Question Mark Free PowerPoint Template

Question Mark

Views : 526

Germ Free PowerPoint Template

Germ

Views : 833

Maple Leaf Free PowerPoint Template

Maple Leaf

Views : 507

Back to School Free PowerPoint Template

Back to School

Views : 542

Unity Free PowerPoint Template

Unity

Views : 568

Smoker Free PowerPoint Template

Smoker

Views : 522

Orthodontist Free PowerPoint Template

Orthodontist

Views : 500

Description : Available ADHD-DAMP powerpoint presentation for free download which is uploaded by search an active user in belonging ppt presentation Health & Wellness category.

Tags : ADHD-DAMP

Shortcode : Get Shareable link