This site uses cookies to deliver our services and to show you relevant ads and presentations. By clicking on "Accept", you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Policy , and our Terms of Use.
X

Download ADHD-DAMP PowerPoint Presentation


Login   OR  Register
X


Iframe embed code :Presentation url :

X

Description :

Available ADHD-DAMP powerpoint presentation for free download which is uploaded by search an active user in belonging ppt presentation Health & Wellness category.

Tags :

ADHD-DAMP

Home / Health & Wellness / Health & Wellness Presentations / ADHD-DAMP PowerPoint Presentation

ADHD-DAMP PowerPoint Presentation

Ppt Presentation Embed Code   Zoom Ppt Presentation

About This Presentation


Description : Available ADHD-DAMP powerpoint presentation for free download which is uploaded by search an active ... Read More

Tags : ADHD-DAMP

Published on : Mar 14, 2014
Views : 858 | Downloads : 0


Download Now

Share on Social Media

             

PowerPoint is the world's most popular presentation software which can let you create professional ADHD-DAMP powerpoint presentation easily and in no time. This helps you give your presentation on ADHD-DAMP in a conference, a school lecture, a business proposal, in a webinar and business and professional representations.

The uploader spent his/her valuable time to create this ADHD-DAMP powerpoint presentation slides, to share his/her useful content with the world. This ppt presentation uploaded by onlinesearch in Health & Wellness ppt presentation category is available for free download,and can be used according to your industries like finance, marketing, education, health and many more.

SlidesFinder.com provides a platform to marketers, presenters and educationists along with being the preferred search engine for professional PowerPoint presentations on the Internet to upload their ADHD-DAMP ppt presentation slides to help them BUILD THEIR CROWD!!

User Presentation
Related Presentation
Free PowerPoint Templates
Slide 1 - ADHD/DAMP hos børn, unge og voksne Per Hove Thomsen professor, overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov
Slide 2 - pensive How to recognize the moods of an Irish setter Larson angry
Slide 3 - „ADHD”: Hvorfor væsentligt at beskæftige sig med? Antal? 1-4% af alle børn 12% af alle henvisninger til børnepsykiatrien Forløb? Dårligt hos en del Årsagsfaktorer? Behandling: Pædagogisk; stigende forbrug af specialundervisning! Social Medikamentel
Slide 4 - MBD: Minimal brain dysfunction DAMP: Disorder of attention, motor control and perception ADHD: Attention deficit hyperactivity disorder HYPERKINETISK FORSTYRRELSE
Slide 5 - Diagnostiske kriterier for ADHD/hyperkinetisk forstyrrelse Opmærksomhedsvanskeligheder Hyperaktivitet Impulsivitet Begyndelsesalder før 7 år Optræder i flere forskellige situationer (skole, hjem + us.) Giver betydelige vanskeligheder socialt, skolemæssigt og erhvervsmæssigt Skyldes ikke affektiv lidelse, angsttilstand eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse
Slide 6 - ADHD — kernesymptomer Uopmærksomhed Vedholdende opmærksomhed (afslutte en opgave) Selektiv opmærksomhed (overhøre/udelukke stimuli) Delt opmærksomhed (evnen til at skifte fokus) Samtidig opmærksomhed (flere opgaver på en gang) Hyperaktivitet Omkringfarende (løber, klatrer) Urolig på stolen (hænder og fødder, rastløs) Impulsivitet Ikke vente på tur (i en kø) Afbryder andre (verbalt)
Slide 7 - Hvorledes diagnosticeres ADHD? Observation fra forældre og lærere Typisk henvises til pædagogisk-psykologisk rådgivning/praktiserende læge Observation fra børnepsykiatrisk/pædiatrisk sygeplejerske/pædagog Børnepsykiatrisk/pædiatrisk undersøgelse (tværfaglig) Netværksmøde, anamnese, funktionsneurologisk undersøgelse, psykologisk test, hjemmebesøg, evt. OPTAX (CPT), diagnostiske instrumenter: SDQ, Conners, Barkley Tværfaglig konference: diagnose og behandling
Slide 8 - Årsagsfaktorer Genetiske aspekter Neurobiologiske faktorer Miljømæssige faktorer
Slide 9 - ÆTIOLOGIAdfærdsgenetik
Slide 10 - ADHD omfatter dysfunktion i et bredt fordelt neuralt netværk Frontallap Striatum Cerebellum Posteriortopmærksom-hedssystem Anteriortopmærksom-hedssystem ÆTIOLOGINeuropsykologi
Slide 11 - Impulshæmning (motorisk, kognitiv og emotionel) Planlægning Arbejdshukommelse Flydende sprogfunktion Selektiv og vedvarende opmærksomhed Kognitiv fleksibilitet eller delt opmærksomhed Disse fund er ikke specifikke for ADHD ÆTIOLOGINeuropsykologi – forstyrrelse af eksekutive funktioner
Slide 12 - Miljømæssige faktorers betydning Biologisk påvirkning Tilsætningsstoffer (sukker: ikke bekræftet ved kontrollerede undersøgelser) Bly: kan give ADHD-symptomer Graviditets- og fødselskomplikationer: psykisk stress? rygning? alkohol? fødselsvægt, hypoksi? Psykosociale faktorer Disharmoni i familien, social klasse, kriminalitet, psykisk sygdom hos forældrene med påvirkning af psykosocial funktion generelt snarere end specifikt for ADHD
Slide 13 - (Hvorfor) Ser vi flere børn med ADHD? Ændrede krav i skolen Løsere familiestruktur Øget krav til „selvforvaltning” Informationssamfund/flimmer, opmærksomhedsskift „Mode” (bredt defineret)
Slide 14 - ADHD hos unge og voksne Halvdelen af børn med ADHD har stadig problemer i 20-25-års alderen Anslået 2-4 % af voksne Der ses 3 grupper i voksenalderen en gruppe med få problemer en gruppe, der fortsætter med at have symptomer og tilhørende sociale, emotionelle og arbejdsmæssige problemer en lille gruppe med alvorlig antisocial og/eller psykiatriske problemer
Slide 15 - ADHD hos unge og voksne Motorisk overaktivitet og impulsivitet aftager med stigende alder Høj IQ har en positiv indflydelse på udfald Opmærksomhedsvanskeligheder og eksekutive vanskeligheder forbliver og kan med alderen blive et relativt større problem Problem i undersøgelserne, at de diagnostiske kriterier ikke er tilpasset voksne Der er meget få undersøgelser i forhold til kvinder med ADHD
Slide 16 - Voksne med ADHDKarakteristika Problemer med: styring opmærksomhed sansemæssig regulering arbejdshukommelse problemløsning styring af tid organisering håndtering af stress
Slide 17 - ADHD-interventioner PSYKOEDUKATION FØRST OG FREMMEST Information om konsekvenserne af diagnosen (mundtligt, bøger, pjecer og hjemmesider) Barn, forældre, søskende, andre familiemedlemmer, lærere Psykologisk støtte (inkl. støttegrupper, interessegrupper og forældreorganisationer) og forældretræning, men ineffektiv hvis moderen har ubehandlet ADHD Medicin Specielle uddannelsestiltag i skolen (dysexec syndrom) Lærertræning, små grupper, støtteperson Træning af arbejdshukommelse Fysisk træning Sommetider økonomisk og social støtte til familie Bor et al., 2002; Sonuga-Barke et al., 2002; Klingberg et al., 2004; Taylor et al., 2004
Slide 18 - ADHD-medikamenter Centralstimulantia (førstevalgspræparat) Atomoxetin kan være relevant, især ved komorbiditet med angst eller søvnproblemer Til komorbide tilstande: Atypiske neuroleptika ved komorbid voldelig og kaotisk adfærd SSRI (atomoxetin?) ved angst, panik, OCD, depression? Vær opmærksom på risikoen for at provokere eksplosiv adfærd Venlafaxin Melatonin ved søvnproblemer Buspiron ved angst, aggression? Catapressan (TS)
Slide 19 - Centralstimulantia Bedst undersøgte medikament i psykiatrien brugt 40+ år; 350+ studier; tusinder af patienter Stimulantia Respons Methylphenidat 77 % + Ritalin IR, SR, LA, Metadat CD, Concerta, Focalin IR & XR Adderall &XR (d-, l-amfetaminer) 76 % + Dexedrin (d-amfetamin) 74 % + Prøvet alle stimulantia 90 % + Virkning hos førskolebørn (få studier) 4-5-årige < 50 %? 2-3-årige < 30 %? Sværere bivirkninger end 6+-årige Virkning hos voksne: 50-60 %
Slide 20 - CS: Adfærdsmæssig effekt Øget koncentration og vedholdenhed Mindre impulsivitet og hyperaktivitet Øget arbejdspræstation (~ præcision) Bedre følelsesmæssig kontrol Færre aggressioner og mindre modstand/ODD/CD Bedre til at indordne sig og til at følge regler Bedre arbejdshukommelse og indre sprog Forbedret håndskrift og bevægelseskoordination Forbedret selvværd Færre konflikter med andre Forbedret accept fra og kontakt til kammerater Større forståelse for spillet ved sport Bedre til at køre bil
Slide 21 - Methylfenidat/Ritalin Virkningsmekanisme: Øger dopamin-koncentrationen i cellesynapser Virkning efter 20-40 min. Virkningstid: 2-4 timer Ritalin Uno Hurtigt indsættende virkning, høj morgendosis
Slide 22 - Methylfenidat – bivirkninger Appetitløshed Søvnproblemer Mavesmerter Tics Tristhed Forhøjet blodtryk
Slide 23 - Assessment Points Baseline Early Treatment (3 m) Mid- treatment (9 m) End Treatment (14 m) Follow-up (24 m) Follow-up (36 m) 14-m Treatment Stage 10-m Follow- up After Treatment 22-m Follow- up After Treatment 0 36 24 14 Month Recruitment Screening Diagnosis Random Assignment 579 ADHD Subjects Medication Only 144 Subjects Psychosocial (Behavioral) Treatment Only 144 Subjects Combined Medication & Behavioral Treatment 145 Subjects Community Controls No Treatment from Study Assessed for 24 mo. 146 Subjects Recruitment of LNCG Cohort
Slide 24 - Kombineret effekt Adfærdsmæssig intervention kan mindske behovet for medicin. Medicin kan gøre det lettere at implementere et vellykket adfærdsmæssigt program Adfærdsmæssig intervention kan – måske bedre end med medicin - målrettes områder som fx ikke at følge sociale regler. Medicin ser ud til at være mest effektiv til at reducere kernesymptomerne.
Slide 25 - MTA-hovedkonklusioner Medicin virksom over tid Medicin mere virksom end CBT Kombineret behandling (medicin + CBT) kun bedre end medicin alene over for undergrupper af børn med ADHD CBT bedre end ”community care” Enkelte kritikpunkter: Medicindosis Intensitet og varighed af CBT Medicin ikke givet alene!
Slide 26 - Strattera (atomoxetin) Virkningsmekanisme: Hæmmer genoptagelsen af noradrenalin i synapsespalterne Dosering: 1,2-1,8 mg/kg Gives én/to gange i døgnet. Virker efter ca. 2 døgn. Maksimal virkning efter 4-8 uger.
Slide 27 - Strattera (atomoxetin) kan være et godt alternativ ved Manglende effekt af centralstimulantia Compliance-problemer ved centralstimulantia Misbrugsproblemer, misbrugsrisiko ADHD og angst ADHD og Tourettes syndrom Bivirkninger ved centralstimulantia
Slide 28 - Farmakologisk behandling af børn og unge med ADHD Centralstimulerende medicin er den mest effektive farmakologiske behandling af ADHD-kernesymptomer Centralstimulerende medicin reducerer aggressivitet, antallet af konflikter med voksne og medfører bedre sociale relationer til kammerater Ved behandling over længere tid bør der af hensyn til compliance overvejende anvendes depotformuleringer Væksten hos børn og unge i behandling med centralstimulerende medicin bør monitoreres med måling af højde og vægt Somatisk undersøgelse Atomoxetin er effektiv i behandlingen af ADHD-kernesymptomer, men med mindre effekt end centralstimulerende medicin.
Slide 29 - Førskolebørn Udredning, diagnosticering og behandling af førskolebørn med ADHD er vanskeligere og mindre valid end hos børn i skolealderen, og der skal udvises særlig forsigtighed
Slide 30 - Psykologisk behandling af børn og unge med ADHD Forældretræning Forældretræning forbedrer forældrenes opdragelsespraksis og reducerer, i mindre grad, barnets ADHD-kernesymptomer
Slide 31 - Multimodal behandling Børn som har ADHD i moderat til svær grad bør som første valg tilbydes farmakologisk behandling. For at opnå optimal effekt skal medicineringen individuelt titreres på basis af informationer om barnet i hjem og skole og derefter omhyggeligt monitoreres over tid. Desuden skal forældrene tilbydes psykoedukative og støttende samtaler Børn med ADHD, som også har adfærdsforstyrrelse, bør tilbydes kombinationen af farmakologisk og adfærdsorienteret behandling
Slide 32 - Multimodal behandling, forts. Kombination af farmakologisk og adfærdsorienterede behandlingsformer bør også tilbydes børn med ADHD, hvor farmakologisk behandling har utilstrækkelig effekt, eller hvor der er et uhensigtsmæssigt forældre-barn samspil eller, hvor der er andre psykosociale stressfaktorer Til børn med ADHD, som har en komorbid angst tilstand, bør det overvejes at tilbyde adfærdsorienteret behandling som første valg, suppleret med farmakologisk behandling om nødvendigt Børn med ADHD, som ikke har svære kernesymptomer kan tilbydes adfærdsorienterede behandlingsformer som første valg
Slide 33 - Mistrivsel, adfærds- og indlæringsmæssige vanskeligheder observeret af såvel skole som forældre Relevante pædagogiske/ sociale tiltag Egen læge/speciallæge Udredning og tentativ diagnostisk afklaring: Psykologiske us. Evt. skoleobservation Lærerbeskrivelser Forældrebeskrivelser PPR Bestyrket mistanke om ADHD-problematik Henvisning til BUP Udredning, diagnostik og stillingtagen til behandling (inkl netværksmøde) Afrapportering af undersøgelsesresultater Psykoedukation, rådgivning og vejledning til forældre og netværk Medikamentel/ multimodal/ adfærdsorienteret behandling Behandlingsopfølgning BUP-regi (evt. ved specialiseret ADHD-klinik) Indhentning af informationer om tidligere sygdom, udviklingshistorie m.v. Relevante pædagogiske / sociale tiltag Opfølgning ved egen læge Primær sundhedstjeneste Børne- ungdomspsykiatrien Pædagogisk- psykologisk rådgivning Mistanke om ADHD-problematik